Comuna Dumitrita, date statistice *


Popula?ie

2730

Populatia stabila

2103

Români

3

Maghiari

532

Romi

92

Informatie nedisponibilã


Religie

2408

Ortodoxã

155

Penticostalã

160

Romano-catolicã

60

Martorii lui Iehova

5

Greco-catolicã

92

Informatie nedisponibilã


Clãdiri

804

Numãrul gospodãriilor populatiei

919

Numãrul clãdirilor

919

Clãdiri cu locuinte


*Recensãmânt 2011, INSSE Bistri?a, alte surse