Comuna Dumitrița, date statistice *


Populație

2730

Populația stabilã

2103

Români

3

Maghiari

532

Romi

92

Informație nedisponibilã


Religie

2408

Ortodoxã

155

Penticostalã

160

Romano-catolicã

60

Martorii lui Iehova

5

Greco-catolicã

92

Informatie nedisponibilã


Clãdiri

804

Numãrul gospodãriilor populatiei

919

Numãrul clãdirilor

919

Clãdiri cu locuinte


*Recensãmânt 2011, INSSE Bistrița, alte surse